Mattiu Defuns

musica

Mattiu ei naschius igl onn 1998 a Trun-Darvella sco tierz da quater affons. Leu ha el passentau sia affonza e frequentau a Trun las scolas primaras. Sia affonza ei stada enzugliada en in ravugl dad art e musica ed el ei s’interessaus gia da buobet per cant, musica e pigl art.
Suenter in onn scola secundara eis el sedecidius dad ir a Glion en la scola da talents els roms specifics da cant e ghitara.
Silsuenter eis el ius a Liechtenstein ed ha finiu leu il precuors dalla scola d’art.
Cun ver quendisch onns ha Mattiu Defuns entschiet a componer sez canzuns e scriver texts leutier.
Sia canzun Mia Olma ei vegnida edida per il 40-avel Top Pop Rumantsch ed ei stada dad udir savens el Radio Romontsch e sin SRF3, leu nua che quella canzun ei era stada «La canzun dil di».
Fin 2016 ha el ediu ensemen cun Giganto siu emprem disc cumpact: UNDAS. Cun quel ein els ir sin turnea svizzera.
Cun siu secund album, „DA FUNS“ ha Mattiu contonschiu igl 11avel plaz dil charts dad Albums ella naziun ed ei daventaus „Musicist grischu dal 2018.“
L`entschatta 2019 eis el viagiaus a New York, nua ch`el frequenta ina scola da producziun da musica.
Mattiu ei dabia sin viadi cun sia musica e concertescha cun sia band dapertut entuorn.