Marco Tribelhorn

musica

Troubleman ha ina vesta critica sin la societad, siu cant vegn mo accumpignaus dad ina ghitara ed ina suna da bucca – aschia vul el dar in cunteraccent en nies mund nua ch’ins vegn inundaus dad impuls da tuttas sorts.